‘संस्थान द्वारा प्रकाशित पुस्तकों पर 10 प्रतिशत छूट देय है. सर्वकारीय आर्थिक सहायता से प्रकाशित पुस्तकों पर कोई छूट् देय नहीं है.’

अनूदित साहित्य शृंखला, संख्या-४


  • वटेश्वरनाथ: (संस्कृत अनुवाद)
  • हिन्दी उपन्यास : वैद्यनाथ मिश्र ‘नागार्जुन’
  • संस्कृत अनुवाद : डा. हृषीकेश झा
  • सम्पादक : डा. राघव कुमार झा
  • प्रथम संस्करण - 2021 ई.
  • भूमिका 8 + 126 पृष्ठ, पेपरबैक, फ्लैप्
  • ISBN: 978-81-951926-3-2
मूल्य: १५०/- (उ.प्र. संस्कृत-संस्थान की आर्थिक सहायता द्वारा प्रकाशित)

भाषान्तरसाहित्यम् अनूदितं सत् किमुपकुर्वते अनुवादभाषामथ साहित्यमित्यस्य व्याख्यानं नितान्तमसामयिकं निरर्थकञ्च। तत्तद्भाषासाहित्यश्रीवृद्धिनिदर्शनात्। अथ उपेक्ष्य ऊहापोहमिमं भाषान्तरसाहित्यानुवादे कृतपरिश्रमाणां न वाचामेव केवलं परा श्रीरपितु तत्साहित्यस्यापि कश्चिदभिनवोन्मेषो किमपि स्थानं विश्वसाहित्य इति अनुवादसिद्धान्तविद आचार्याः।

नित्यनवीनम् आदधदपि स्वरूपमिह संस्कृतसाहित्यं ‘साम्प्रतिक’-चेतनाविरलमथवा तच्चेतनाप्रकटने समर्थभाषा-सम्प्रेषणशैलीविरलमथवा सामर्थ्यविदोऽपि कवयः स्वयमत्र उदासीना इति कथनं यदि कटूक्तिर्ननु संस्कृते वटेश्वरनाथ’-सदृशस्यैकस्यापि उपन्यासस्य अभाव इति किं गर्वोक्तिः? एतदप्यनुचिन्त्यं, नागार्जुनः स्वयं सुरगवि सिद्धयाऽपि निजलेखन्या न ‘वटेश्वरनाथं’ प्रास्तुवीन्न ‘बलचनमा’ न ‘पत्रहीन नग्न गाछ’ इति वा तत्कथम्? सदृशी चिन्ता प्रथितयशसस्तत्रभवतो हिन्दी-उपन्यासकृतो यशपालस्यापि विषये नाकस्मिकी। न पुनस्तत्रभवतो हजारीप्रसादद्विवेदि-विषये न वा महामानवस्य सूर्यकान्तत्रिपाठिनो विषये। सिद्धसंस्कृतलेखनीष्वमुषु नैकेनापि संस्कृते लेखनमादृतमिति कुतः?....

वटेश्वरनाथस्यायमनुवादः अथवा एतत्समानधर्माणो अन्येऽपि उपन्यासाः संस्कृतेऽनूदिताः सन्तो वर्तमानसंस्कृतरचनाधर्मिषु निश्चयेन तत्सामर्थ्यमाधास्यन्ति यदभाववशाल्लिख्यमाना अहरहः प्रकाश्यमाना अपि उपन्यासा न विश्वसाहित्ये आत्मनोऽभिधानस्थापनायापि अवकाशं लभन्ते।

इदमप्यत्राधेयम्। भाषान्तरसाहित्यानुवादको यदि मूललेखकस्य प्रान्तीयो जानपदोऽथवा ग्रामीणश्चेत् सिद्धमिदम् अनुवादकर्म्म। सौभाग्यवशादस्य उपन्यासस्य मूललेखकः अनुवादकोऽथ सम्पादकश्चेति त्रयोऽपि मैथिलाः, परस्परं जानपदाः प्रान्तीयाश्च। तद्ववशात् मैथिलसंस्कृतेः सभ्यतायाः परम्परायाश्च यः प्रभावो मूल इहोपन्यासे अनुस्यूत आसीत् स एव प्रभावः सैवानुभूतिरिह अनुवादेऽपि अक्षुण्णेति सपद्येव पाठकानाम् आत्मीयोऽनुभवो भवितेति अलमनुवाद-पाठकयोरन्तरा मध्यस्थतया स्थित्वा। - ‘श्वेतकेतुः’

(प्रकाशित पुस्तक का फ्लैप् मैटर्)